Communit-e

De aanvraag voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Sinds 1 juli 2006 is enkel de elektronische aanvraagprocedure, de procedure Communit-e, van toepassing. Zij laat toe om deze aanvraag via het internet rechtstreeks in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid in te brengen, via een beveiligde toegang.

De sociale dienst ontvangt dan on line, een ontvangstbewijs van de aanvraag, alsook de administratieve en medische formulieren (vooringevuld met de identificatiegegevens van de personen). Die documenten kunnen dan onmiddellijk aan de burger overhandigd worden.

De persoon met een handicap of zijn gemachtigde kan op dezelfde wijze een nieuwe aanvraag indienen bijde sociale dienst, wanneer betrokkene van oordeel is dat een nieuw element ertoe kan leiden dat er een recht op de tegemoetkoming ontstaat of de reeds toegekende tegemoetkoming verhoogd kan worden.
 
Een medewerker van het Ministerie, is elke 3e dinsdag van de maand van 13.30u tot 15.30u bereikbaar in het Sociaal Centrum in Hoevenen zodat directe informatie kan verstrekt worden omtrent nieuwe aanvragen of lopende procedures. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid.
 
Tot nader order zijn er geen permanenties van de sociale dienst van de FOD voor personen met een handicap op de 3de dinsdag van de maand.
Voor verdere informatie kan u terecht op:
CONTACT CENTER (van 8.30u tot 16.30u)
tel: 0800 987 99
fax: 02 509 81 85
Adres:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
 

Site voorwaarden   Sitemap   Privacyverklaring    

© OCMW Stabroek - Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory